Όροι χρήσης διαγωνισμού ΚΟΣΤΟΥΜΙ MIDWAY 2019

 

Όροι Χρήσης:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο διάστημα από 12 Ιανουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2019. Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μία μόνο συμμετοχή στον διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμού της Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY στο διαδίκτυο έχουν όλοι οι ενήλικες.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://midway.gr/diagonismos-kostoumi-andriko/ και να δηλώσουν τα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία τους και συγκεκριμένα όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, να κάνουν εγγραφή στο ηλεκτρονικό Newsletter της εταιρίας καθώς και να διαβάσουν και αποδεχθούν τους παρόντες όρους.

Η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου στα γραφεία του MIDWAY θα αναδείξει έναν νικητή και έναν αναπληρωματικό, σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του δώρου, ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Το δώρο είναι ένα ανδρικό κοστούμι. Ο νικητής θα επιλέξει ανάμεσα από πέντε προτεινόμενα κοστούμια (παντελόνι και σακάκι) που θα του υποδειχθούν από την Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY Ο νικητής μπορεί να επιλέξει το κοστούμι που επιθυμεί έως και 1 μήνα προ της τελετής. Τυχόν κόστη επιδιορθώσεων βαραίνουν τον νικητή.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί με ειδική ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας που διατηρούν τα καταστήματα MIDWAY στο Facebook (https://www.facebook.com/MidwayThessaloniki) και με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που δηλώθηκε κατά την συμμετοχή στο διαγωνισμό. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα. Ο νικητής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το δώρο του από το κατάστημα MIDWAY Man στην οδό Μουδανίων 4, στη Θεσσαλονίκη.

O νικητής μπορεί να κληθεί από την Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY όπως μοιραστεί φωτογραφικό υλικό από την παραλαβή του δώρου, στο οποίο θα απεικονίζεται ο ίδιος με το δώρο και εκπρόσωπο της Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Η παροχή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού και για τους σκοπούς του.

Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την της Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY σύμφωνα τις διατάξεις του ν.2472/1997 όπως ισχύει, του ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ) ή για ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού κλπ).

Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του νόμου 2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους στην εταιρεία Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY με συστημένη επιστολή ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2310-613337

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους από την ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού.

Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Κ. Κυρκόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε – MIDWAY.